(±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane