Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS